Kasy fiskalne on-line już od 1 października 2018 r.

5 kwietnia b.r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT. Jest to kolejny z projektów przygotowanych przez ministra finansów, mający na celu uszczelnienie systemu VAT; tym razem poprzez wprowadzenie nowego rodzaju kas fiskalnych – kas on-line.


Kasy fiskalne on-line
Ustawa wprowadza nowy rodzaj kas rejestrujących (kasy on-line), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do Centralnego Repozytorium Kas.
Kasy on-line będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru lub usługi, a także godziny dokonania transakcji.
Dane o sprzedaży będą wpływały, co do zasady, w czasie rzeczywistym, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część tej sprzedaży.
Zgromadzone dane służyć mają do celów analitycznych i kontrolnych i nie będą zawierały danych pozwalających na identyfikację nabywcy (konsumenta).

Proces wymiany kas
Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy on-line będzie rozłożony w czasie. Zgodnie z projektem, dopuszczono stosowanie kas z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii odpowiednio do 31 grudnia 2018 r. oraz do 31 grudnia 2022 r.
Oznacza to, że kasy „starego rodzaju” (zasadniczo te z elektronicznym zapisem kopii) będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się.
Jednocześnie, niektóre branże – wytypowane przez ministerstwo jako zagrożone ryzykiem nadużyć – zostaną objęte obowiązkiem stosowania kas on-line wcześniej. Będą to:

  • świadczący usługi serwisu pojazdów i opon oraz sprzedaży paliw, którzy będą zobowiązani używać kas on-line od 1 stycznia 2019 r.;
  • świadczący usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne oraz krótkotrwałego zakwaterowania, którzy będą zobowiązani używać kas on-line od 1 lipca 2019 r.; oraz
  • świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej, prawnicze oraz sportowe, którzy będą zobowiązani używać kas on-line od 1 stycznia 2020 r.

Ulga na zakup kasy
Projekt przewiduje także refundację kosztów zakupu kas on-line w wysokości 90 proc. ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 zł. Minister finansów będzie mógł w rozporządzeniu podnieść tę kwotę refundacji. Oznacza to, że na ten moment zrezygnowano z pomysłu podwyższenia limitu zwrotu do 1000 zł.

Możliwość wynajmowania kas
Projekt wprowadza także możliwość stosowania kas używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych podobnych umów. Kwestia ta nie była, do tej pory, regulowana w przepisach ustawy o VAT.
Zgodnie z nowymi przepisami wynajmowaniu będą mogły podlegać jedynie kasy on-line.

Kara za brak przeglądu
Ponadto, w związku z częstym niedopełnianiem przez podatników wykonywania obowiązkowego przeglądu technicznego kas, w projekcie zaproponowano wprowadzenie kary 300 zł za niepoddanie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Dalsze prace
Dalszym etapem prac nad nowelizacją jest skierowanie jej do Parlamentu, gdzie może dojść do zmian w projekcie. Po uchwaleniu ustawy przez Sejm i Senat zostanie ona skierowana do Prezydenta.
Obecnie, planowane jest, że nowe regulacje wejdą w życie 1 października 2018 r.