Tax

DZIAŁ PODATKOWY

„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”

Albert Einstein (1879-1955)

Podatki to gałąź prawa, która dla przedsiębiorcy ma fundamentalne znaczenie.

W obecnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości prawnej, praktycznie każda aktywność gospodarcza wymaga wzięcia pod uwagę również aspektów podatkowych.

Bez tej wiedzy nie można jednoznacznie stwierdzić, czy np. dana transakcja jest faktycznie opłacalna,  a to z uwagi na kwestie podatkowe z nią potencjalnie związane (jakie podatki wchodzą w rachubę, na kim spoczywa obowiązek podatkowy oraz w jakiej wysokości).

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu nasi Klienci są zawsze świadomi podatkowych aspektów swojej działalności, w tym również potencjalnych ryzyk z nią związanych.

Doradztwo bieżące

- Zapewniamy bieżące wsparcie przy interpretacji przepisów oraz ocenie rozliczeń z tytułu podatków dochodowego od osób prawnych (CIT), dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy oraz podatków i opłat lokalnych. - Przygotowujemy wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz opinie podatkowe w zakresie wszelkich podatków występujących w Polsce. - Doradzamy w wyborze bezpiecznej, a jednocześnie optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności gospodarczej. - Doradztwo oparte jest o stały kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty, co zapewnia szybkość działania oraz dobre zrozumienie potrzeb Klienta. - Stale współpracujmy z doradcami z Niemiec oraz Luksemburga, co pozwala na sprawne doradzanie również w zakresie transakcji transgranicznych.

Doradztwo transakcyjne

- Przeprowadzamy szczegółową analizę prawno-podatkową planowanych transakcji, w szczególności treści umów. Prezentujemy podatkowe konsekwencje oraz koszty ich zawarcia. - Analizujemy ryzyka podatkowe związane z daną transakcją. Oceniamy prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz możliwości skutecznego ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk. - Dzięki współpracy z doradcami z Niemiec oraz Luksemburga możemy skutecznie przygotowywać odpowiednią analizę dotyczącą transakcji transgranicznych.

Postępowania

Posiadamy doświadczenie w zakresie wsparcia Klientów w trakcie: - czynności sprawdzających, - kontroli podatkowych, - postępowań podatkowych, - postępowań kontrolnych UKS, - postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w ww. sprawach. Doradzamy naszym Klientom (z możliwością ich reprezentacji) również w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Planowanie podatkowe

Dla naszych Klientów poszukujemy indywidualnych i dozwolonych prawem rozwiązań, które pozwolą na minimalizację obciążeń podatkowych i tym samym zaoszczędzenie środków potrzebnych na bieżącą działalność czy inwestycje. Planowanie podatkowe obejmuje również zarządzaniem ryzykiem podatkowym, w tym również zabezpieczenie majątku przedsiębiorcy.

Przeglądy podatkowe

Przeprowadzamy przeglądy w zakresie rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych, rozliczeń podatku od towarów i usług, prawidłowości wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szkolenia

Dla naszych klientów przygotowujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu przede wszystkim: podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług, jak również z zakresu postępowań (praw i obowiązków podatnika w toku np. kontroli podatkowej, czy postępowania kontrolnego UKS). Szkolenia są prowadzone w formule warsztatów – zawsze staramy się przedkładać treści praktyczne nad teorię. W chwili obecnej zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu – „Zmiany w podatkach w roku 2017”.

Ceny transferowe

- Dla naszych Klientów przygotowujemy dokumentacje cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z tzw. „rajów podatkowych". - Dokonujemy również aktualizacji posiadanej dokumentacji cen transferowych, analizujemy ryzyka związane z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach danej grupy kapitałowej. - Audytujemy przyjęte rozwiązania/metodologię ustalania ceny pod kątem ich zgodności z wymogami przepisów prawa. - Zajmujemy się też przygotowywaniem tzw. „benchmarków” czyli analiz rynkowości danej transakcji.

Due dilligence

W przypadku planowania przejęcia, fuzji lub zakupu innej jednostki przeprowadzamy tzw. przeglądy „due dilligence”. Polegają one na uzyskiwaniu i analizie informacji o danej jednostce w zakresie ustalonym w umowie z Klientem. Głównym celem przeglądu due dilligence jest zidentyfikowanie najbardziej istotnych zagadnień, związanych z planowaną transakcją, które umożliwiają Klientowi podjęcie najbardziej racjonalnej decyzji. Raport due dilligence dostarcza również niepodważalnych argumentów w procesie negocjacji umowy sprzedaży/zakupu.

Podatek od nieruchomości

Z naszego doświadczenia wynika, że podatnicy często nie korzystają ze wszystkich dostępnych ulg i zwolnień w zakresie tego podatku. Również sam sposób kwalifikowania obiektów do opodatkowania lub sposób wyliczenia podstawy opodatkowania jest błędny. Przykładowo podatnicy jako budowlę traktują obiekt spełniający przesłanki do opodatkowania go jako budynek albo odwrotnie. W takich sytuacjach już sama prawidłowa klasyfikacja obiektu może przynieść znaczne oszczędności podatkowe.